Alex Ginter | CXI Brand talks | Corporate und Brand Identity Konferenz

Alex Ginter

Q Kreativgesellschaft, Wiesbaden
Art Director

Alex­an­der Gin­ter, Jahr­gang 1982, absol­vier­te 2008 sein Stu­di­um als Kom­mu­ni­ka­ti­ons­de­si­gner an der Fach­hoch­schu­le Wies­ba­den mit Schwer­punkt Cor­po­ra­te Design. Direkt im Anschluss heu­er­te er bei Q an und arbei­tet dort heu­te als Art Direc­tor an Pro­jek­ten in den Berei­chen Bran­ding, Edi­to­ri­al Design und Cor­po­ra­te Publishing.